SUVs( sort Utility Vehicles) : Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 10 Section 3

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. SUVs( sort Utility Vehicles) : Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 10 Section 3

Questions 21-30
Complete the notes belows
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

SUVs( sort Utility Vehicles)

Advantages
• Available for 22 ............. Purpose
• Larger 23 ............. Capacity
• Can haul heavy cargo

Disadvatages
• SUVs can be 26 ............. in urban centres beacause of their 27 ........... ..
• The bodywork won't deform in the collision to absorb impact energy
• They are liable to 28 ............ .

III. Đáp án SUVs( sort Utility Vehicles) : Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 1 Test 10 Section 3

Section 3:
21 cities
22 commercial
23 engine
24 safe
25 higher seats

26 harmful
27 weight
28 roll over
29 farmers
30 insurance >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8 [Audio+Transcript]

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR