The Lontar Palm: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 6 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. The Lontar Palm: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 6 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40
Complete the notes below
Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án The Lontar Palm: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 6 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 coconut
32 stones
33 belt
34 sour
35 biscuits
36 fertiliser
37 celebration
38 harp
39 roads
40 houses

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR