[DỊCH+GIẢI THÍCH TỪ VỰNG] TRANSCRIPT Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING Section 4 (Phần 1)

· Transcript,Listening

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING Section 4 (phần 1)

Bài tập 1

Paul: The other thing I wanted to ask you was, did you find it hard, studying with the Open University?

IELTS TUTOR dịch: Paul: Một điều khác tôi muốn hỏi bạn là, bạn có thấy khó khăn khi học ở Đại học Mở không?

Rachel: You mean, because you’re studying on your own, most of the time?

IELTS TUTOR dịch: Rachel: Ý bạn là, bởi vì hầu hết thời gian bạn tự học?

Paul: Mm.

IELTS TUTOR dịch: Mm

Rachel: Well it took me a while to get used to it. I found I needed to maintain a high level of motivation, because it’s so different from school. There’s no-one saying, ‘Why haven’t you written your assignment yet?' and that sort of thing.

IELTS TUTOR dịch: Rachel: Chà, tôi phải mất một thời gian để làm quen với nó. Tôi nhận thấy mình cần duy trì động lực ở mức độ cao, bởi vì nó rất khác so với trường học. Không ai nói, 'Tại sao bạn vẫn chưa viết bài tập của mình?' và đại loại thế.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Paul: Oh dear.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Ôi trời.

Rachel: You’ll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time-management because I had to fit time for studying round a full-time job.

IELTS TUTOR dịch: Rachel: Bạn sẽ học được điều đó, Paul. Một điều nữa là tôi rất giỏi trong việc quản lý thời gian vì tôi phải sắp xếp thời gian cho việc học xung quanh một công việc toàn thời gian.

Paul: Well I’m hoping to change to working part-time, so that’ll help.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Chà, tôi hy vọng sẽ chuyển sang làm việc bán thời gian, vì vậy điều đó sẽ hữu ích.

Rachel: What makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn’t like a traditional three-or four-year course, where you’ve got to do the whole thing of it in one go.

IELTS TUTOR dịch: Rachel: Điều dễ dàng hơn là bằng cấp được tạo thành từ các mô-đun, vì vậy bạn có thể nghỉ giữa các mô-đun nếu cần. Nó không giống như một khóa học truyền thống kéo dài ba hoặc bốn năm, trong đó bạn phải thực hiện toàn bộ mọi thứ trong một lần.

Paul: That’s good, because I’d like to spend six months travelling next year.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Điều đó tốt đấy, vì tôi muốn dành sáu tháng để đi du lịch vào năm tới.

Rachel: Huh, it’s all right for some. Then even though you’re mostly studying at home, remember you’ve got tutors to help you, and from time to time there are summer schools. They usually last a week. They’re great, because you meet all the other people struggling with the same things as you. I’ve made some really good friends that way.

IELTS TUTOR dịch: Rachel: Huh, nó ổn đối với một số người. Sau đó, mặc dù bạn chủ yếu học ở nhà, nhưng hãy nhớ rằng bạn đã có gia sư giúp đỡ và thỉnh thoảng có các lớp học hè. Khóa học thường kéo dài một tuần. Chúng rất tuyệt, bởi vì bạn gặp tất cả những người khác đang vật lộn với những điều tương tự như bạn. Tôi đã có một số người bạn thực sự tốt theo cách đó.

Paul: Sounds good.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Nghe hay đấy.

Feedback

Các khóa học  IELTS online 1 kèm 1  - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học  IELTS online 1 kèm 1  - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học  IELTS online 1 kèm 1  - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0