[DỊCH+GIẢI THÍCH TỪ VỰNG] TRANSCRIPT IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 2)

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn cách diễn đạt ''về mặt'' (paraphrase ''regarding'' trong tiếng Anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài IELTS Practice Test 4.

Đề 2

1. Section 1

Dr. Tyler: So Farhad let's talk about your presentation, and you've done a rough outline, so let's go over it and then you can go away and write it all up. Sure I asked you to choose a topic related to water and you've chosen desalination removing salt from seawater. Now why did you choose that?

IELTS TUTOR dịch: Farhad, hãy nói về buổi thuyết trình của em, em đã lập dàn bài xong rồi, vậy thì giờ hãy xem qua nó và từ đó có thể hoàn thành bài. Thầy đã bảo em chọn 1 topic liên quan đến nước và và em đã chọn khử muối để loại bỏ muối khỏi nước biển. Vậy thì tại sao em lại chọn topic đó?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Well, I come from the United Arab Emirates and we have the world's largest desalination plant.

IELTS TUTOR dịch: Em đến từ nước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và nước em thì có nhà máy khử muối lớn nhất thế giới

Dr. Tyler: Right, that's very relevant and I think you should include that you know your personal reasons at the start.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy, điều đó rất phù hợp và thầy nghĩ rằng em nên thêm điều này vào rằng em biết lý do cá nhân của mình ngay từ đầu.

Farhad: Say why I decided on this topic?

IELTS TUTOR dịch: Dạ Nói lý do tại sao em quyết định về chủ đề này đúng không ạ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Yes, just give a sentence or two. That'll do it.

IELTS TUTOR dịch: Đúng rồi, chỉ cần đưa ra một hoặc hai câu. Như vậy là được rồi

Farhad: Okay, I mean I thought I should keep the introduction brief.

IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng, ý em là em nghĩ em nên giữ phần giới thiệu ngắn gọn thôi ạ?

Dr. Tyler: Yes, but you can say what you like the topic. It's a good choice of topic, very interesting, and then I can follow the introduction easily.

IELTS TUTOR dịch: Có, nhưng em có thể nói những gì em thích về chủ đề. Đó là một lựa chọn tốt về chủ đề, rất thú vị, và sau đó thầy có thể theo dõi phần giới thiệu một cách dễ dàng.

Farhad: Okay.

Dr. Tyler: Now let's go on to the historical background.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ chúng ta hãy đi vào bối cảnh lịch sử.

 IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: I wanted to make it clear that seawater purification isn't a new idea.

IELTS TUTOR dịch: Em muốn nói rõ rằng lọc nước biển không phải là một ý tưởng mới.

Dr. Tyler: No, indeed that's a good point to make.

IELTS TUTOR dịch: Không, thực sự đó là một điểm tốt để thực hiện.

Farhad: So I am going to describe some of the older methods from the past.

IELTS TUTOR dịch: Em sẽ mô tả một số phương pháp cũ hơn trong quá khứ.

Dr. Tyler: Hmm. I got a bit lost reading your notes here.

IELTS TUTOR dịch: có một chút không hiểu lắm khi đọc ghi chú của em ở đây.

Farhad: Aha! Is it too long?

Dr. Tyler: Well, I think the real problem is that the information isn't in any logical order.

IELTS TUTOR dịch: có một chút không hiểu lắm khi đọc ghi chú của em ở đây.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: I see. Well, it is just notes.

Dr. Tyler: When you start in the eighteenth century, then move to the present day, then go back to the twentieth century.

IELTS TUTOR dịch: em bắt đầu vào thế kỷ mười tám, sau đó chuyển sang ngày nay, rồi quay trở lại thế kỷ hai mươi.

Farhad: So it needs reorganizing.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, em cần sắp xếp lại cho chuẩn

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Yes, that would help.

Farhad: Okay, I'll make it clearer. What about the description of the process?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, em sẽ nói rõ hơn ạ. Vậy còn về mô tả của quá trình thì sao ạ?

Dr. Tyler: Oh yes. That looks pretty good to me but we'll go over it in more detail in a moment.

IELTS TUTOR dịch: Ồ vâng. Điều đó có vẻ khá tốt với thầy nhưng chúng ta sẽ xem xét nó chi tiết hơn trong giây lát.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Okay, I may need to cut it down.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, em có thể cần phải cắt nó xuống.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Yes definitely, it goes on for a long time and gets a bit technical.

IELTS TUTOR dịch: Có chắc chắn, nó kéo hơi dài và có một chút kỹ thuật.

Farhad: Sure. Okay, after the process, I want to talk about the pros and cons of desalination because that seems to be the big debate.

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Được rồi, sau quá trình này, em muốn nói về ưu và nhược điểm của việc khử muối vì đó dường như là cuộc tranh luận lớn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: I totally agree, but you need to sort this section out.

IELTS TUTOR dịch: Thầy hoàn toàn đồng ý, nhưng em cần phải sắp xếp phần này ra.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Yes, it is a bit confusing.

IELTS TUTOR dịch: dạ nó hơi khó hiểu

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: I think you should present the main points one at a time.

IELTS TUTOR dịch: Thầy nghĩ em nên trình bày từng điểm chính một.

Farhad: Okay, what are the advantages and the disadvantages?

Dr. Tyler: Yes, and talk about each one individually.

IELTS TUTOR dịch: hãy nói từng phần tách rời ra

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Okay, rather than presenting them all together.

IELTS TUTOR dịch: Hơn là trình bày một đống chung một lần

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Hmm. It's hard for your listeners to take in like that. It's all a bit unclear at the moment.

IELTS TUTOR dịch: Hừ! Thật khó để người nghe của em tiếp nhận điều đó một lần. Tất cả đều có chút không rõ ràng vào lúc này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: I see.

Dr. Tyler: Lastly you conclude that we need to look for alternative ways to remove salt from seawater.

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng, em kết luận rằng chúng ta cần tìm những cách thay thế để loại bỏ muối khỏi nước biển.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Well, yes. Do you think that's the wrong conclusion?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, vâng. Thầy có nghĩ đó là kết luận sai?

Dr. Tyler: No no, not at all. However you should tell your audience exactly what you think?

IELTS TUTOR dịch: Không, không, không phải ở tất cả. Tuy nhiên, em nên nói cho khán giả biết chính xác những gì em nghĩ?

Farhad: Yes, I will in the previous section.

IELTS TUTOR dịch: em sẽ làm ở phần trước

Dr. Tyler: Hmm. But you need to summarize the reasons again in the final part of your presentation.

IELTS TUTOR dịch: Hừ! Nhưng em cần tóm tắt lại các lý do trong phần cuối cùng của bài thuyết trình.

Farhad: Oh, I see. Right, I'll mention them briefly then.

Dr. Tyler: Just a list will do. That'll make the conclusion a better length as well.

Farhad: Okay, thanks very much, Dr. Tyler.

Dr. Tyler: Okay, so let's have a closer, look at the section on the process of desalination.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn, hãy xem phần quy trình khử muối.

Farhad: Well, I just need to outline the principle of the process, don't I?

IELTS TUTOR dịch: Em chỉ cần phác thảo nguyên tắc của quy trình, phải không?

Dr. Tyler: Uh huh. Yes, yes, you need to explain first. What desalination mean?

Farhad: Well, I want to start by referring to a natural form of desalination. And to say that a seabird filters salt out of seawater in its throat.

IELTS TUTOR dịch: Em muốn bắt đầu bằng cách đề cập đến một dạng khử muối tự nhiên. Và để nói rằng một con chim biển lọc muối ra khỏi nước biển trong cổ họng của nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Okay, that's interesting. So they just spit the salt out, do they?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, điều đó thật thú vị. Vì vậy, họ chỉ nhổ muối ra, phải không?

Farhad: Yes.

Dr. Tyler: Right. That's a good introduction, then you can go on to describe the mechanical process.

IELTS TUTOR dịch:  Đúng. Đó là một phần giới thiệu tốt, sau đó em có thể tiếp tục mô tả quá trình cơ học.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Yes, well, the first stage is the collection, it involves a large plant that collects the water. Actually, it goes through a canal and that passes the water into the plant or which treats it, you know.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tốt, giai đoạn đầu tiên là thu thập, nó liên quan đến một cây lớn thu thập nước. Trên thực tế, nó đi qua một con kênh và dẫn nước vào cây trồng hoặc xử lý nó, thầy biết đấy.

Dr. Tyler: Remove all the rubbish?

Farhad: Yes.

Dr. Tyler: So the treatments the second stage, what happens next?

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, các phương pháp xử lý giai đoạn thứ hai, những gì sẽ xảy ra tiếp theo?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Well, the next stage is that it goes through a lot of pipes until it reaches the point where the salt is removed.

IELTS TUTOR dịch: Chà, giai đoạn tiếp theo là nó đi qua rất nhiều đường ống cho đến khi muối được loại bỏ.

Dr. Tyler: Okay, so that's the next point on your chart.

Farhad: Yes, I can talk about this, quite a lot, the salt separated from fresh water.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, em có thể nói về điều này, khá nhiều, muối tách ra từ nước ngọt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Right, the water passes through a membrane.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy, nước đi qua một lớp màng.

 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Farhad: Not exactly. That's the whole thing, the seawater has to be forced pumps and a lot of pressure is involved.

IELTS TUTOR dịch: Không chính xác. Đó là toàn bộ vấn đề, nước biển phải được bơm ép và có rất nhiều áp lực.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dr. Tyler: Hmm. You need to make that point explain that the water doesn't go freely.

IELTS TUTOR dịch: Em cần giải thích rằng nước không chảy tự do.

Farhad: No, because the salt is heavy. This is the really expensive part of the process.

IELTS TUTOR dịch: Không, vì muối nặng. Đây là phần thực sự tốn kém của quy trình.

Dr. Tyler: Okay, so after that, what happens?

Farhad: Well, there's some more treatment after the high-pressure filtering process, but eventually the system produces fresh water.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, có một số xử lý nữa sau quá trình lọc áp suất cao, nhưng cuối cùng hệ thống tạo ra nước ngọt.

Dr. Tyler: Okay, it might be good to mention. What's leftover salt and that's a really big problem. Where does it go?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, nó có thể là tốt để đề cập đến. Muối còn sót lại là gì và đó là một vấn đề thực sự lớn. Nó đi đâu?

Farhad: After the desalination process, the substance that remains, it's called brine, it's a very salty substance and it goes back usually into the sea. It's not good for fish, though it damages marine life

IELTS TUTOR dịch: Sau quá trình khử muối, chất còn lại, được gọi là nước muối, nó là một chất rất mặn và nó thường trở lại biển. Nó không tốt cho cá & các sinh vật biển

Dr. Tyler: Well, you can discuss that in the next section of your presentation.

Farhad: Yup. So anyway, a lot of the freshwater that's produced is used for human consumption.

IELTS TUTOR dịch: Chuẩn rồi. Vì vậy, dù sao đi nữa, rất nhiều nước ngọt được sản xuất được sử dụng cho con người.

Dr. Tyler: Yes.

Farhad: And it's also used for irrigation for watering farmland.

IELTS TUTOR dịch: Và nó cũng được sử dụng để tưới tiêu cho đất nông nghiệp.

Dr. Tyler: Great! Well, you've mentioned some of the disadvantages...

Now turn to section 2.

2. Section 2

You will hear a maintenance worker talking to a university officer about some recent storm damage to the main building.

First, you have some time to look at questions 11 - 15. Now listen carefully and answer questions 11 - 15.

Worker: Hello there. I was asked to tell you about the extent of the damage to the main building, caused by the recent storm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Officer: Oh, that’s right. I take it that most of the damage is just to the main building?

Worker: It is indeed, since the building is so old. However, luckily, the damage is minor, and all of it can be fixed in one day, given that we have five people in our team.

Officer: What will you be doing first? I understand you start at 8 in the morning.

Worker: That’s right, and we were going to remove the fallen tree, but we’ve been told there are exams that morning, and I’m sure the sound of those saws and other heavy equipment will disturb all the students, so instead we’ll fix that leaky roof. That’s a four-hour job, since it involves substantial repair, not like fixing broken windows, which can be done quite quickly.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Officer: So you’ll fix the broken window after that, from midday?

Worker: We could do that, but since we’ll be working in the ceiling, it’s more logical to get rid of those birds’ nests there. It’s a small job but will require crawling inside the ceiling cavity, which is not an easy exercise, so that will take about an hour. But this is good, since by that time the exams should be over, and we can address that tree which has been blown over, after our one-hour lunch break of course. It will be quite noisy dealing with that, but it will be finished by three o’clock. Some of our staff will then leave to fix things on another site — an office nearby needs a new window — but two of us, including myself, will remain here to paint over that discoloured patch of wall in your office.

Officer: Oh good, it looks so horrible at the moment.

Worker: Well, we’ll certainly make it look good once again, and in the last hour of our working day, we’ll fix up that problem with the wiring. Apparently the power doesn’t go to one of the classrooms. Probably some water has gotten into the fuse box, so we’ll just change a few wires, and clean up the moisture, and it should be fine.

Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20.

Officer: I certainly appreciate all the effort you and your team are taking to fix things here, but I do have one request.

Worker: And what is that?

Officer: You said you’re going to paint the back wall in my office. Will it be the same colour as before?

Worker: Yes, we’ll make it a nice white colour.

Officer: Well that’s the point. I’d prefer it to be yellow, to match the furniture. The furniture is orange, actually, but I think yellow is a nice match. Can you do that?

Worker: We can certainly do that. Yellow it is. Certainly a prettier colour than just plain white, or the blue in my kitchen at home for that matter. And we can leave the paint can with you, in case you need to do some touch-ups, or if the stain reappears. I’ll just leave it in the garden shed, the one next to the main classroom. And incidentally, about those birds in the ceiling. I was just investigating, and I heard the chirping of little baby birds in there, so there must be some young ones in a nest. I just thought you’d like to know that we can give them to a wildlife reserve. There’s one in the next suburb, so that should not be too much trouble.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Officer: Or you could give them to one of our teachers. I have a colleague who can raise them.

Worker: I would say the wildlife reserve is a better option, since the people there are used to dealing with animals, and as for that fallen tree, we’ll cut it up into small pieces and that can be firewood in my house, so that won’t be wasted either— although the smoke will cause some pollution, but I have a special licence for my fireplace, so no one can object to that. I’ve noticed also that the university has a garden bin, for the smaller items — leaves and sticks and bark, and so on, so we can dispose of material in that, also. You do have some waste piles out the back, but a proper garden bin means that the material will be recycled, and that’s better for the environment, so you can rest assured we will use that.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers.

3. Section 3

You will hear two students, Sam and Liz, discussing their university orientation program.

First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24.

Sam: Hi Liz. How do you feel about starting university here?

Liz: A little bit nervous, but I’m confident I can handle it. This orientation program seems like it will help us a lot.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Sam: Sure. I’m looking at the timetable here myself. It seems that there are choices available.

Liz: I can see. So, what are you going to do Monday afternoon? In the morning, we all have the opening lecture, but it looks like we have a choice later that day, as you said.>> IELTS TUTOR hướng dẫn Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)

Sam: Well, the ‘Careers Lecture’ might be helpful, but I am interested in the ‘Uni Tour’. It’s probably too early to be thinking of careers now, anyway, and I want to know what’s what at this new university, so, I’m doing the tour.

Liz: Alright. I’ll come along with you. Might learn something interesting. After all, we haven’t seen much of this place yet, and we will be spending four years here.

Sam: Tuesday is another full day, too. In the afternoon there’s a lecture about study skills, but that morning offers another choice.

Liz: ‘Library Tour’ or ‘Student Union Induction’. What do you think?

Sam: I think the student union is very important, but we can go there any time, right, so we should take advantage of the library tour while it’s being offered. Maybe the week after, you and I can go to the student union.

Liz: Library it is, then. Now, Wednesday has a free session in the morning, but after lunch there’s a choice between visiting the computer lab, or attending a lecture on our legal rights.

Sam: Well, law and rights are important, but computers are the basis of everything these days, so I’m going to the computer lab.

Liz: Don’t you think knowing our legal rights is equally, if not more, important? We live in a very litigious and complex society now.

Sam: Sure, but it’s something we can pick up later, so let’s leave that one out.

Liz: Okay.

Sam: Let me see the timetable. Thursday is a free day, and the week winds up with some celebrations on Friday afternoon. It looks like a fun choice, too. There’s either a BBQ on the main lawn, or the dance.

Liz: I never pass up the chance to eat something. What about you?

Sam: If I can get a free meal, I’ll take it any day, and I’m not good at dancing anyway.

Liz: Well, that’s that decided. Right?

Sam: Right!

Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30.

Sam: Guess what Liz? There’s another interesting thing in this orientation booklet, and it looks important - about a ‘style guide’.

Liz: What’s that?

Sam: Take a look yourself. It seems to be a set of rules regarding how to present written work - essays, and that sort of thing - to the lecturers. They want a uniform style of presentation.

Liz: I can see. So, everything we hand in must have a header and a footer.

Sam: A what?

Liz: A header and a footer. The footer is at the bottom of the page, and the header is at the very top. That’s why they call it a ‘header’, you know, that little bit of writing giving details about the work. And they also want the word count. Why do they need that?

Sam: I guess because the lecturers will specify the number of words they want for their assignment, and they want to be sure students follow this.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Liz: And even the heading on the page has to be a specific dimension. 16 points, and bold print, and underlined.

Sam: And subheadings are 14 points, and the font has to be Arial for everything.

Liz: Yes, the main text is Arial, too, as you said, and the size is 12 points, with the header and footer being slightly smaller, at 10 points each. Well, it seems logical. The size of everything is in proportion to its importance, but why do they need the spacing of the main text to be one and a half? The header and footer are different. They’re only single-spaced.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Sam: Probably to allow the teacher to insert comments, or corrections, or just to make it all more readable, I suppose.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Liz: And we need wide margins on the left, right, top, and bottom, probably for the same reason. Lots of space to allow the addition of comments. That’s a bit scary, actually. It seems to assume we will be making mistakes.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

Sam: And look what they want in the header and footer. The header has the name of the work.

Liz: Not the name of the teacher?

Sam: No, the work, but surely the teacher’s name must go somewhere. Ah, here it is. It goes in the footer.

Liz: Okay, I’d say this is all logical. If a page is lost, say, falls to the floor, then with all this information, it can always be traced back to the teacher involved.

Sam: Right - as you say, all very logical.

That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers.

4. Section 4

Your hair Electra talking production of gray wolves into the wild.

First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40.

I am going to talk about one of my favorite animals today, the gray wolf. Similar to other top-level predators, like the shark, wolves sometimes have a bad reputation. It is true, they do sometimes attack herds of livestock that people depend on. In nature, however, gray wolves are a critical part of the ecosystem. Wolves are larger than the average dog. They also have a keener sense of smell since they are not a domesticated species and still live and hunt in the wild. They hunt in small packs and actually have a sophisticated social system. Scientists have observed that wolf packs are well defined by hierarchies. There is one hierarchy for male wolves and one for female wolves. At the top of each is an alpha male and an alpha female. They are not 'leaders' of the pack, according to the human definition, but they seem to have special privileges compared to the other wolves.

This privilege has to do more with reproducing rather than having more food. Any pair of wolves in a pack may breed, but it is usually the alpha pair's wolf pups that are the most successful. Other pairs may not be able to raise their offspring to maturity, especially when there are limited resources. The alpha status among wolves is not permanent. Wolves are free to challenge the alpha male. These challenges are not necessarily physical fights but are mostly ritual confrontations that involve bluffing and posturing. There is always the potential for violence though, and sometimes the jockeying for the alpha status is fatal for one of the participants.

The range of the gray wolf and its subspecies used to be quite extensive, almost the entire continents of Asia and North America, and the whole of Europe as well. They are now found mostly in Canada, Alaska, the northern reaches of Eurasia, and a few other scattered pockets. In some parts of the world, gray wolves have actually been re-introduced into the wild. Many people were opposed to these programs at first because they thought it would cause economic hardship for livestock owners.

In the United States, local ranchers around the Yellowstone National Park area refused to allow any wolves back. Supporters of the program knew that without cooperation from ranchers, the wolves would likely be shot and killed. Those supporters knew how important the program was and agreed to compensate ranchers for livestock lost to wolves. This important compromise paved the way for the reintroduction of wolves to Yellowstone in 1995, where they hadn't been seen for over seventy years. The reintroduction has been a great success. Studies show that the biodiversity within the park has increased and is sustaining itself.

After the last gray wolves in the park were killed in 1926, the population of elk and deer soared, decreasing the number of plants available to beaver and moose. The beaver eventually became extinct there. The population of other predator species, like the coyote exploded. This, in turn, caused rodent populations to crash. This crash lead to a decline in bird species like hawks and eagles. These negative trends have all reversed since the wolves came back.

As a result, Yellowstone National Park is a better, healthier place. The local economy also benefits because people are not only interested in seeing more biodiversity at the park, but also the wolves themselves. This brings in tens of millions of more dollars annually to local lodgings, restaurants, and stores.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ mới:

That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers

Các khóa học  IELTS online 1 kèm 1  - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học  IELTS online 1 kèm 1  - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học  IELTS online 1 kèm 1  - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0