Transhumance: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 3 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Transhumance: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 3 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40
Complete the notes below.
Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Transhumance: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 3 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P4: Transhumance

  1. vertical
  1. cabin
  1. camel
  1. young
  1. farmer(s)
  1. grain
  1. clothing
  1. harvest
  1. tents
  1. intermediate
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR