Waste sorting, collection, and disposal: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 33 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Waste sorting, collection, and disposal: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 33 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 11 - 20

Complete the form below.

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Waste sorting, collection, and disposal

broken image

III. Đáp án Waste sorting, collection, and disposal: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 33 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

11. waterproof
12. building
13. overfill
14. heavy
15. plastic
16. open
17. 4 weeks
18. traffic
19. businesses
20. stones

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR