Why should they choose selective course immediately?: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu Why should they choose selective course immediately?: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

I. Kiến thức liên quan

II. Why should they choose selective course immediately?: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 21-26
Choose the correct letter, A, B or C.

broken image

Questions 27-30

What do they think of each of the following courses?

Choose FOUR letters from the box and write the correct letter, A-F, next to questions 27-30.

A. became more engaging
B. Professor's note was detailed
C. involved lot of practical work
D. Professors explanation was clear
E. Useful material online
F. Harder than expected

III. Đáp án Why should they choose selective course immediately?: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P3: Selective Course

  1. B
  1. C
  1. A
  1. A
  1. C
  1. A
  1. E
  1. D
  1. A
  1. C
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR