Aboriginal Textile Design: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 7 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Aboriginal Textile Design: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 7 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31 - 40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Aboriginal Textile Design: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 7 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 wool
32 bird
33 rain
34 desert
35 prison
36 clothing
37 family
38 rainbow
39 snake
40 Carpet

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR