Post Office-Package Delivery Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Post Office-Package Delivery Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-8

Complete the form below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Post Office-Package Delivery Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 Friday
2 International
3 14 Mountain Road
4 Hillman
5 North Building
6 Park Avenue
7 (6) books
8 photographs
9 98
10 (an) ID code

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR