The Montana Resort Hotel: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. The Montana Resort Hotel: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 11-15

Choose the correct letter, A, B or C

broken image

Questions 16-20 

Label the map below.
Write the correct letter, A-H, next to questions 16-20.

broken image

III. Đáp án The Montana Resort Hotel: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 8 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

11 C
12 B
13 C
14 B
15 C
16 D
17 B
18 F
19 H
20 C

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR