Beatle Road: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 33 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Beatle Road: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 34 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 1 - 10

Complete the table below

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

broken image

III. Đáp án Beatle Road: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 34 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1. living room
2. 435
3. washing machine
4. inconvenient
5. a study
6. washbasin
7. noisy
8. different settings
9. evening meals

10. bathroom

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR