Becoming a millionaire: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 2 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Becoming a millionaire: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 2 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 11-16
Choose the correct letter A, B, or C

broken image
broken image

III. Đáp án Becoming a millionaire: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 2 Section 2 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P2: Becoming a millionaire

11.A

12.A

13.C

14.B

15.C

16.A

17. B/C

18.C/B

19.A/E

20.E/A

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR