Cách làm & Giải thích từ vựng"According to the student, how often are women seen to have a higher social status than men?"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"According to the student, how often are women seen to have a higher social status than men?"IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"According to the student, how often are women seen to have a higher social status than men?"

1. Questions 31 – 34

Write NO MORE THAN THREE WORDS.

Magazines

Women

Seen to be submissive

Type of work; cleaning the home and caring 31………………………..

Men

Seen to be powerful, strong and 32…………………………

Decision makers

Films

Women

Type of work; 33…………………….

Office is open to the public

Men

Company manager

Office is 34……………………… and ……………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Tạp chí

 • Đàn bà
  • Có vẻ phục tùng
  • Loại công việc; dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc 31 ……………………… ..
 • Đàn ông
  • Có vẻ mạnh mẽ, mạnh mẽ và 32 …………………………
  • Người ra quyết định

Phim

 • Đàn bà
  • Loại công việc; 33 …………………….
  • Văn phòng mở cửa cho công chúng
 • Đàn ông
  • Giám đốc công ty
  • Văn phòng là 34 ……………………… và ……………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 31: Từ cần điền là noun, lưu ý caring ở đây là động từ care thêm ving vì song song với cleaning >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "CẤU TRÚC SONG SONG" TIẾNG ANH
 • Câu 32: Từ cần điền là adj, vì trước đó powerful & strong là adj 
 • Câu 33: Từ cần điền là noun, chỉ type 
 • Câu 34: Từ cần điền là adj hoặc noun vì phía trước có động từ to be 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • submissive (adj) phục tùng 

2. Questions 35 - 36

35. According to the student, how often are women seen to have a higher social status than men?

A. Hardly ever.

B. Never.

C. Occasionally.

36. According to the student, in real life women ……………………….

A. Are not as strong or capable as men.

B. are equal to men.

C. can’t make important decisions

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

35. Theo học sinh, phụ nữ thường được coi là người có địa vị xã hội cao hơn nam giới như thế nào?

A. Hầu như không bao giờ.

B. Không bao giờ.

C. Thỉnh thoảng.

36. Theo cô sinh viên, ngoài đời phụ nữ ……………………….

A. Không mạnh mẽ hoặc có năng lực như nam giới.

B. bình đẳng với nam giới.

C. không thể đưa ra quyết định quan trọng

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

3. Question 37-39

Write NO MORE THAN THREE WORDS.

There is no control over the Internet

The internet is a type of 37……………………………

People can publish all kinds of information on internet.

According to the student, certain images on the internet are 38 …………………………

Adults can make their own decisions.

Children believe 39 …………………..

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Không có quyền kiểm soát Internet

Internet là một loại 37 ……………………………

Mọi người có thể xuất bản tất cả các loại thông tin trên internet.

Theo sinh viên, một số hình ảnh trên mạng 38 …………………………

Người lớn có thể tự quyết định.

Trẻ tin 39 ………………… ..

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 37: Từ cần điền là noun, vì sau đó là a type of 
 • Câu 38: Từ cần điền là adj 
 • Câu 39: Từ cần điền là noun 

3. Question 40

Which chart best represent people’s opinion about censoring information on the Internet?

Which chart best represent people’s opinion about censoring information on the Internet?

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE