Cách làm & Giải thích từ vựng"What are the three locations that Laura, Phil and Mel chose for their survey?"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"What are the three locations that Laura, Phil and Mel chose for their survey?"IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"What are the three locations that Laura, Phil and Mel chose for their survey?"

1. Questions 21 – 27

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN 3 WORDS for each answer.

21. While waiting for Phil. Mel and Laura were ………………………………………

22. A telephone survey was rejected because it would be …………………………..

23. A mail survey was rejected because it would ……………………………………

24. The best number of people to survey would be …………………………………..

25. If their survey only included 100 people, it would not be ……………………………….

26. The number of people that Laura, Phil and Mel agree to survey was ………………………………..

27. The number of questions in the survey was agreed to be ……………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

21. Trong khi chờ đợi Phil. Mel và Laura đã ………………………………………

22. Một cuộc khảo sát qua điện thoại đã bị từ chối vì nó sẽ là ………………………… ..

23. Một cuộc khảo sát qua thư đã bị từ chối vì nó sẽ ……………………………………

24. Số người tốt nhất để khảo sát sẽ là ………………………………… ..

25. Nếu cuộc khảo sát của họ chỉ bao gồm 100 người thì sẽ không ……………………………….

26. Số người mà Laura, Phil và Mel đồng ý khảo sát là ……………………………… ..

27. Số lượng câu hỏi trong cuộc khảo sát được thống nhất là ……………………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 21: Từ cần điền có thể là adj hoặc có thể là ving để chia quá khứ tiếp diễn 
  • Câu 22: Từ cần điền có thể là adj hoặc bị động 
  • Câu 23: Từ cần điền có thể là verb 
  • Câu 24: Từ cần điền có thể là số lượng, chỉ số lượng người tốt nhất để điều tra 
  • Câu 25: Từ cần điền có thể là adj hoặc bị động 
  • Câu 26: Từ cần điền có thể là số lượng, chỉ số lượng người 3 người này đồng ý điều tra 
  • Câu 27: Từ cần điền có thể là số lượng 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • reject (v) từ chối 

2. Questions 28 – 30

Circle THREE letters A – G.

What are the three locations that Laura, Phil and Mel chose for their survey?

A. The town square

B. The train station

C. The university cafeteria

D. Dobbins department store

E. The corner of the High Street and College Road

F. The bus station

G. The corner of the High Street and Wilkins Road

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

  • Dạng multiple choice cần đọc kĩ luôn các options đề cho

IELTS TUTOR dịch:

Ba địa điểm mà Laura, Phil và Mel đã chọn cho cuộc khảo sát của họ là gì?

A. Quảng trường thành phố

B. Nhà ga xe lửa

C. Nhà ăn của trường đại học

D. Cửa hàng bách hóa Dobbins

E. Góc của Đường Cao tốc và Đường Đại học

F. Bến xe

G. Góc của Đường Cao tốc và Đường Wilkins

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • cafeteria (n) căng tin 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE