Cách làm & Giải thích từ vựng"Listen to the commentary label the places marked"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Listen to the commentary label the places marked"IELTS LISTENING SECTION 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Listen to the commentary label the places marked"

Questions 11 - 20

Listen to the commentary label the places marked. Write the appropriate letters A-J.

A. Information Desk B. Catalogues C. Reference Section D. Current magazines E. Photocopying room F. circulation desk G. newspaper H. Returns Area l. Restrooms J. Conference room

A. Information Desk

B. Catalogues

C. Reference Section

D. Current magazines

E. Photocopying room

F. circulation desk

G. newspaper

H. Returns Area

l. Restrooms

J. Conference room

 • IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm dạng Map Labelling IELTS LISTENING
 • Lưu ý là mỗi đáp án không lặp lại 2 lần 
 • Cần  lưu  ý  kĩ  băng  sẽ  nói  bắt  đầu  từ  chỗ  trống thứ tự thấp nhất, quan  trọng  nhất  của  dạng  map  là  tìm  được  điểm bắt  đầu mà băng nói từ đó dóng lên từ từ các vị trí 

IELTS TUTOR dịch:

Đánh nhãn vị trí. Viết các chữ cái thích hợp A-J.

A. Quầy thông tin

B. Catalogs

C. Phần tham khảo

D. Tạp chí hiện tại

E. Phòng photocopy

F. bàn lưu thông

G. Báo

H. Khu vực trả lại

l. Phòng vệ sinh

J. Phòng họp

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • circulation (n) lưu  thông  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE