Cách làm & Giải thích từ vựng"NOTES ON SPORTS CLUB"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "NOTES ON SPORTS CLUB"

Questions 1-4

Complete the notes below

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Questions 1-4  Complete the notes below  Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Questions 5-8

Complete the table below

Write NO MORE THAN TWO NUMBERS for each answer.

Đề bài "NOTES ON SPORTS CLUB"

Question 9 and 10

Complete the sentences below:

Write ONE WORD ONLY for each answer.

9. To join the centre, you need to book an instructor's ............................

10. To book a trial session, speak to David ........................ (0458 95311).

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"NOTES ON SPORTS CLUB"

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu 1&2: từ cần điền sẽ là danh từ không quá 3 chữ, là 1 facility nào đó tương tự như golf 
  • Câu 3: từ cần điền sẽ là noun, tên 1 lớp học 
  • Câu 4: từ cần điền sẽ là noun, tên 1  facility bổ sung 
  • Câu 5-6&8: đều điền giá tiền 
  • Câu 7 sẽ điền thời gian, lưu ý là điền đủ luôn 2 chỗ trống from… to… 
  • Câu 9: từ cần điền sẽ là noun 1 từ vì phía trước có instructor’s 
  • Câu 10: ở đây cần điền tên của ông này 

Các từ mới trong bài này IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE