Course on the Sense of Smell: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Course on the Sense of Smell: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Course on the Sense of Smell

broken image

III. Đáp án Course on the Sense of Smell: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 bear
32 source
33 bread
34 oranges
35 clean
36 emotions
37 gym
38 threat
39 chocolate
40 spices

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR