Customer Booking Request Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Customer Booking Request Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-10

Complete the form below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Customer Booking Request Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 4 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P1: Bakewell Travel

  1. 0795847222 
  1. Thursday
  1. 7
  1. 22 November
  1. wedding
  1. cheese
  1. India
  1. business
  1. slow
  1. Speedtech
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR