Đề thi IELTS LISTENING: Reasons for having study Syndicates (đáp án & audio - thi ngày 23/3/2024)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS LISTENING: Reasons for having study Syndicates (đáp án & audio - thi ngày 23/3/2024)

SECTION 3 Questions 21-30
Questions 21- 22
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Reasons for having study Syndicates:
A Teaching one another is a good way to learn
B It gives the opportunity to 21....................
C shared reading means fuller notes
D you can do 22...................

Question 23-25
Complete the table below
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER for each answer.

Reasons for having study Syndicates

Question 26-30
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer
 Presentations should last for 26....................>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
( plus time for 27.................. and ................)
 Sources of information
- Bibliography
- Library books
- 28 ......................
- 29 ......................

 For the presentations, use:
- Overahead projector
- Whiteboard
- 30...................

III. Đáp án

21. traveling
22. get good shoes
23. Wearing formal clothes
24. Large office
25. good pay>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)
26. live nearly
27. B
28. C
29. B
30. A

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR