Đề thi IELTS LISTENING: Peter learned about the job (đáp án & audio - thi ngày 23/3/2024)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS LISTENING: Peter learned about the job (đáp án & audio - thi ngày 23/3/2024)

Đề thi IELTS LISTENING: Peter learned about the job (đáp án & audio - thi ngày 23/3/2024)

Question 17-20
Choose the correct letter, A, B or C
17 Peter learned about the job
A from a college friend
B on the computer
C from a student job centre.
18 peter mainly enjoyed the job because it was
A easy>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing
B challenging
C unusal
19 The job’s most interesting aspect was
A learning about the environment

B working with children
C caring for the animals
20 Peter has decided that next vacation he
A won’t take a job
B will work at the zoo
C will work elsewhere

III. Đáp án

11. Share ideas
12. Much deeper research
13. Mountain building
14. 17th May>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)
15. 29th May
16. 30-40 minutes
17. Question(s) discussion
18. Journal
19. Internet
20. Photo copy

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR