Earth-sheltered Housing: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 6 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Earth-sheltered Housing: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 6 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 31-40
Complete the sentences below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

broken image

III. Đáp án Earth-sheltered Housing: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 6 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 low impact
32 alternative
33 life span
34 traffic
35 ventilation
36 conservation
37 C
38 B
39 B
40 A

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR