Holiday rental: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 7 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Holiday rental: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 7 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1 - 10

Complete the notes below.
Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer

broken image

III. Đáp án Holiday rental: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 7 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 September 14(th)
2 835
3 school
4 deck
5 river
6 towel
7 garage
8 Chinese
9 200
10 July

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR