Employment Survey on Graduates: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 3 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Employment Survey on Graduates: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 3 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

broken image

III. Đáp án Employment Survey on Graduates: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 3 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 business management
32 phone interviews
33 qualifications
34 public
35 expectaction
36 team
37 problem-solving
38 presentation
39 eassay writing
40 job

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR