Enquiries on Hot Air Balloon Trip: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 9 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Enquiries on Hot Air Balloon Trip: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 9 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-10
Complete the notes below.
Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Enquiries on Hot Air Balloon Trip: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 9 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Pt: Balloon

1. 125

2. certificate

3. online

4. 1800

5. night

6. autumn

7. thunderstorm

8. helmet

9. age

10. stand

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR