Manor Farm: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Manor Farm: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1-3
Complete the form below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

broken image

Questions 4-10
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Manor Farm: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 1 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1blue card
2July
3website
4September
5weather
65.60
7campsite
8bike
9passport
10water
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR