Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time when you spend time with a child" IELTS SPEAKING

· Speaking

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe a time when you spend time with a child"

Describe a time when you spend time with a child.
You should say:

  • Who the Child is
  • How you know him/her
  • Why you spent time with him/her
  • And explain what you did when you were together

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe a time when you spend time with a child"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe a time when you spend time with a child"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE