Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a game you played in your childhood" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a game you played in your childhood" IELTS SPEAKING.

I. Giải câu hỏi PART 2 topic "Describe a game you played in your childhood"

Describe a game you played in your childhood.
You should say:

  • What the game was
  • When you played it
  • Who you played with
  • How you felt about the game

II. Giải câu hỏi PART 3 topic "Describe a game you played in your childhood"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Từ vựng topic "Describe a person you know who likes to help others (or, who often helps others)"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE