Giải Speaking 3/22 Part 2-3

· Speaking

1. Dạng Describe a person

2. Dạng describe a place

3. Dạng describe an event

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

 1. DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…) >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "PLASTIC WASTE" IELTS SPEAKING

 2. Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much  >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much"IELTS SPEAKING PART 2-3
 3. Describe a contest/competition you would like to participate in   >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic PRIZE / COMPETITION IELTS SPEAKING Part 2-3
 4. Describe an occasion when you lost something  >> Giải câu hỏi & từ vựng topic"Describe an occasion when you lost something"IELTS SPEAKING PART 2-3
 5. Describe a time you helped a child >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time you helped a child" IELTS SPEAKING
 6. Describe a positive change that you made in your life >> Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a positive change that you made in your life"IELTS SPEAKING PART 2-3
 7. Describe a time you were very busy >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time you were very busy"IELTS SPEAKING PART 2-3
 8. Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study  >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study" IELTS SPEAKING
 9. Describe a difficult decision that you once made >> Trả lời câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A Difficult Decision That You Once Made" IELTS SPEAKING
 10. Describe a time when you were stuck in a traffic jam  >> Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time when you were stuck in a traffic jam"IELTS SPEAKING PART 2-3
 11. Describe a time you used your cellphone to do something important >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time you used your cellphone to do something important"IELTS SPEAKING PART 2-3
 12. Describe a time when you searched/looked for information from the internet >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet" IELTS SPEAKING
 13. Describe a time when you shared something with others >> Giải câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "sharing" "Describe a time when you shared something with others" IELTS SPEAKING
 14. Describe a time when someone asked you for your opinion >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when someone asked you for your opinion" IELTS SPEAKING

4. Dạng describe an object

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

 1. Describe something that you can’t live without (not a computer/phone) >> Trả lời câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Something that you can’t live without (not a computer/phone)" IELTS SPEAKING
 2. Describe a toy you liked in your childhood >> Trả lời câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic TOYS IELTS
 3. Describe something that surprised you >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe something that surprised you"IELTS SPEAKING PART 2-3
 4. Describe an important river/lake in your country >>Trả lời Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an important river/lake in your country"IELTS SPEAKING PART 2-3
 5. Describe an important event you celebrated >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe an important event you celebrated"IELTS SPEAKING PART 2-3
 6. Describe something you do to keep fit and healthy >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe something you do to keep fit and healthy"IELTS SPEAKING PART 2-3
 7. Describe a traditional product in your country >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a traditional product in your country"IELTS SPEAKING PART 2-3
 8. Describe something you do that can help you concentrate on work/study >> TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC WORK / STUDY
 9. Describe an invention that has changed the world in a positive way >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe an invention that has changed the world in a positive way"IELTS SPEAKING PART 2-3
 10. Describe a way/change that helps you save a lot of time >>Trả lời câu hỏi & từ vựng topic"Describe a way/change that helps you save a lot of time"IELTS SPEAKING PART 2-3
 11. Describe a photo that you are proud of >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a photo that you are proud of" IELTS SPEAKING
 12. Describe a program you like to watch >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a program you like to watch" IELTS SPEAKING
 13. Describe a time when you missed an appointment >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you forgot an appointment" IELTS SPEAKING
 14. Describe an object that you think is beautiful >> Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an object that you think is beautiful IELTS SPEAKING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE