Luyện đề: ACCOMMODATION FORM: RENTAL PROPERTIES IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài và Audio Luyện đề Accommodation form: rental properties IELTS LISTENING SECTION 1

Questions 1-10
Complete the notes below. Write NO MORE THAN ONE WORD OR A NUMBER.

Accommodation form: rental properties

Name: Jane Ryder
Contact phone number: (1) (0044)……………………

Email address: (2) richard@………………….. co.uk

Occupation: a local (3)……………………………….

Type of accommodation: 

  • a 2 bedroom apartment wanted (must have its own (4)………………. )
  • No (5)…………………..…… required(family bringing theirs )
  • a (6)……………. in the kitchen is preferable

Preferred location: near a (7)…………………
Maximum rent: (8)…………….. per month
Other requests: the accommodation has to be (9)…………………. in the daytime

How did you first hear about us? Through a (10)…………………….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE