Luyện đề: Hostel accommodation in Darwin IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Hostel accommodation in Darwin IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài và Audio Luyện đề: Hostel accommodation in Darwin IELTS LISTENING SECTION 1

Question 1 - 6
Complete the table below. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Hostel accommodation in Darwin

Hostel Acoomodation in Darwin

Questions 7-10
Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Kangaroo lodge

Address: on (7)……………………. Lane

General information about hostel accommodation

  • Sheets are provided
  • Can hire a (8)……………………
  • (9)………………… is included
  • a shared (10)…………… is available

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE