Luyện đề: FACTSHEET - Aluminium Cans IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: FACTSHEET - Aluminium Cans IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 22-25
Complete the factsheet. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

FACTSHEET - Aluminium Cans

  • (22) ............. produced every day in the US — more cans produced than nails or (23) ........................
  • each can weighs 0.48 ounces - thinner than two (24) ...................................
  • can take more than 90 pounds of pressure per square inch - over (25) ................. the pressure of a car tyre.

Questions 26-31
Label the aluminium can. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

FACTSHEET - Aluminium Cans

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE