Luyện đề: Space Management IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Business

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Space Management IELTS LISTENING SECTION 4

Questions 33-37
Complete the table. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Space Management

Questions 38-42
Label the diagram. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Space Management

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE