Luyện đề: Plan of Learning Resource Centre IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Plan of Learning Resource Centre IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11-15

Label the plan below. Write the correct letter, A-H, next to Questions 11-15.

Plan of Learning Resource Centre

Plan of Learning Resource Centre

11. Newspapers ………………

12. Computers ………………

13. Photocopier ………………

14. Café ………………

15. Sports books   ………………

Questions 16-20

Complete the table below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

New staff responsibilities

New staff responsibilities

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE