Luyện đề: Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Social issues

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4

Questions 31-37
Complete the table below. Write NO MORE THAN ONE WORD for each answer.

Social history of the East End of London

Questions 38-40
Which THREE of the following problems are mentioned in connection with 20th century housing in the East End?

Choose THREE letters A-G.

A. unsympathetic landlords
B. unclean water
C. heating problems
D. high rents
E. overcrowding
F. poor standards of building
G. houses catching fire

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE