Luyện đề: Dissertation Tutorial Record (Education) IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Education

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: Dissertation Tutorial Record (Education) IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Dissertation Tutorial Record (Education) IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 21-30
Complete the tables below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.

Dissertation Tutorial Record (Education)

Name: Sandy Gibbons

Dissertation Tutorial Record (Education)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE