Photic sneezing: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 4 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Photic sneezing: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 4 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40
Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Photic sneezing: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 4 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 breathing
32 common
33 face
34 tears
35 fire
36 relatives
37 number
38 contrast
39 time
40 pilots

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR