School Art Competition: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 5 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. School Art Competition: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 5 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 1 - 4

Complete the table below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án School Art Competition: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 5 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 animal
2 zoo
3 city
4 travel
5 18(th) May
6 Library
7 LEIGH
8 04076254633
9 magazine
10 dinner

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR