ROBERTS COMPANY: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 24 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. ROBERTS COMPANY: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 24 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40:

Complete the notes below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

broken image

III. Đáp án ROBERTS COMPANY: Đề thi thật IELTS LISTENING Test 24 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31. present
32. new facts
33. other planets
34. future medicine
35. traffic
36. toys
37. animals
38. camera
39. efficient
40. competitions

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR