Second-hand Cars: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Second-hand Cars: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 1-10

Complete the notes below.

Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Second-hand Cars: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 10 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 light
2 manager
3 automatic
4 tires
5 8
6 Station
7 Thursday
8 GERALD
9 supermarket
10 Identification

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR