Textiles with Business Studies: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Textiles with Business Studies: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

broken image

III. Đáp án Textiles with Business Studies: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 4 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 engineering
32 printed
33 global market
34 documentation
35 traditional
36 tutorials
37 reflective
38 business plan
39 journalism
40 interview

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR