SUVs (Sports Utility Vehicles): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. SUVs (Sports Utility Vehicles): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 21-30

Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

broken image

III. Đáp án SUVs (Sports Utility Vehicles): Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

21 cities
22 commercial
23 engine
24 safe
25 higher seats
26 harmful
27 weight
28 roll over
29 farmers
30 insurance

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR