The Influence of Children on Adult Diet: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. The Influence of Children on Adult Diet: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40

Complete the notes below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

broken image
broken image

III. Đáp án The Influence of Children on Adult Diet: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

31 teenagers
32 similar
33 income
34 surveys
35 drink milk
36 time
37 number
38 relationship
39 age
40 friends

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR