Wildlife Conservation Society Application for membership: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu Wildlife Conservation Society Application for membership: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

I. Kiến thức liên quan

II. Wildlife Conservation Society Application for membership: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 1 - 10
Complete the form below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

broken image

III. Đáp án Wildlife Conservation Society Application for membership: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 3 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 (a) radio program
2 LS14 2JW
3 hennigs.co.uk
4 2/two
5 joint
6 49
7 The Union Bank
8 15 October
9 JYZ37
10 video

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR