Technology and Education: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Technology and Education: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Questions 31-40
Complete the notes below.
Write ONE WORD ONLY for each answer.

broken image

III. Đáp án Technology and Education: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 9 Section 4 (IELTS Listening Recent Actual Test)

P4: Technology and Education
31. email
32. relationship
33. methods
34. communication
35. confidence
36. flexible
37. materials
38. problems
39. time
40. income

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR