Temporary Patient Record Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Temporary Patient Record Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

Question 1-10

Complete the form below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

broken image

III. Đáp án Temporary Patient Record Form: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 3 Test 2 Section 1 (IELTS Listening Recent Actual Test)

1 95 Cross Street
2 Walkley
3 4689 5324
4 knee
5 18th June
6 (an) ice pack
7 go upstairs
8 back
9 stick
10 exercises

broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR