Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 2 IELTS LISTENING (Phần 2 - Từ đề 26 đến đề 53)

· Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 2 IELTS LISTENING (Phần 2 - Từ đề 26 đến đề 53)

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 2 IELTS LISTENING (Phần 2 - Từ đề 26 đến đề 53)

1. Bài 26

2. Bài 27

3. Bài 28

4. Bài 29

5. Bài 30

6. Bài 31

7. Bài 32

8. Bài 33

9. Bài 34

10. Bài 35

11. Bài 36

12. Bài 37

13. Bài 38

14. Bài 39

15. Bài 40

16. Bài 41

17. Bài 42

18. Bài 43

19. Bài 44

20. Bài 45

21. Bài 46

22. Bài 47

23. Bài 48

24. Bài 49

25. Bài 50

26. Bài 51

27. Bài 52

28. Bài 53

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE