Cách làm & Giải thích từ vựng"Where would you go for information or resources?"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Where would you go for information or resources?"IELTS LISTENING SECTION 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Where would you go for information or resources?"

1. Questions 11-14

Complete the summary below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

After high school some people travel, find a (an) 11 ……………………. or take on temporary work to save money for further education.
If you decide to go straight on to more study, to start with you should think about your 12 …………………
You’ll also need to consider whether your 13 ………………………. will help you eventually get a good job. After course selection, you should decide on study goals: how many papers to take and what 14 ……………………. you want to achieve.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Sau khi tốt nghiệp trung học một số người đi du lịch, tìm thấy một (an) 11 ……………………. hoặc làm công việc tạm thời để tiết kiệm tiền học lên cao.
Nếu bạn quyết định tiếp tục học lên cao hơn, để bắt đầu bạn nên nghĩ về 12 ………………… của mình
Bạn cũng sẽ cần phải xem xét liệu 13 ……………………… của bạn sẽ giúp bạn cuối cùng có được một công việc tốt. Sau khi lựa chọn khóa học, bạn nên quyết định mục tiêu học tập: học bao nhiêu môn và những gì 14 ……………………. bạn muốn đạt được.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 11: điền danh từ số ít vì trước đó có a 
  • Câu 12: điền danh từ, vì trước đó có your 
  • Câu 13: điền danh từ, vì trước đó có your 
  • Câu 14: điền danh từ, vì trước đó có what 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 15-20

Where would you go for information or resources?
Write the correct letter, A, B, C.

A. from an Internet website
B. in the form of personal advice or guidance
C. on the availability of financial assistance

15. Higher Education Providers
16. Apprenticeship Scheme
17. School Careers Advisor
18. Career Services
19. Student Support Association
20. Libraries

IELTS TUTOR dịch:

Bạn sẽ tìm thông tin hoặc tài nguyên ở đâu?
Viết đúng chữ cái A, B, C.

A. từ một trang web trên Internet
B. dưới hình thức tư vấn hoặc hướng dẫn cá nhân
C. về sự sẵn có của hỗ trợ tài chính

15. Nhà cung cấp giáo dục đại học
16. Chương trình học nghề
17. Cố vấn Nghề nghiệp của Trường
18. Dịch vụ nghề nghiệp
19. Hiệp hội hỗ trợ sinh viên
20. Thư viện

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • go for = choose  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Giải thích phrasal verb: go for
  • availability (n) có sẵn 
  • Apprenticeship (n) học nghề 
  • Advisor (n) cố vấn 
  • Association (n) hội, tổ chức 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE