Cách làm & Giải thích từ vựng"How Long has Caroline been waiting?"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"How Long has Caroline been waiting?"IELTS LISTENING SECTION 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"How Long has Caroline been waiting?"

1. Questions 1 – 5

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
Example: How Long has Caroline been waiting? (Answer: Five Minutes)

(1) What does Matt suggest they do? …………………………………………….
(2) In which month is the party going to take place? ………………………………………………
(3) Where is Nikki? ………………………………………………….
(4) How long is Matt is going to be away for? …………………………………………………..
(5) What day of the week is the party going to be held? …………………………………………………….

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Ví dụ: Caroline đã đợi bao lâu rồi? (Trả lời: Năm phút)

(1) Matt đề nghị họ làm gì? …………………………………………….
(2) Bữa tiệc diễn ra vào tháng mấy? ………………………………………………
(3) Nikki ở đâu? ………………………………………………….
(4) Matt sẽ vắng mặt trong bao lâu? ………………………………………………… ..
(5) Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày nào trong tuần? …………………………………………………….

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 1: điền noun, vì câu hỏi hỏi what là cái gì 
  • Câu 2: điền tháng vì đề hỏi in which month
  • Câu 3: điền nơi chốn 
  • Câu 4: điền khoảng thời gian
  • Câu 5: điền thứ trong tuần 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 6-10

Circle the correct letters A-C.

6. The location of Nikki’s house on the map is

How Long has Caroline been waiting?

7. The house has
A. a bridge over the river.
B. a large swimming pool.
C. gardens leading down to the river.
8. The address is
A. 93 Western Road.
B. 39 West Road.
C. 93 West Road.
9. The telephone number is
A. 477113.
B. 447130.
C. 477130.
10. Each person has to give
A. ten pounds.
B. refreshments.
C. a barbecue

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

7. Ngôi nhà có
A. một cây cầu bắc qua sông.
B. một bể bơi lớn.
C. vườn dẫn xuống sông.
8. Địa chỉ là
A. 93 Đường phía Tây.
B. Đường 39 Tây.
C. 93 Đường Tây.
9. Số điện thoại là
A. 477113.
B. 447130.
C. 477130.
10. Mỗi người phải cho
A. mười bảng Anh.
B. giải khát.
C. một bữa tiệc nướng

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE