Cách làm & Giải thích từ vựng"2010 European Device"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"2010 European Device"

Complete the diagram labels.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

2010 European Device

The Sun's 31 ................. Fusion Process.

atomic particles 32 ...........................

33 ..................... electric charge causes repulsion.

forced together with the addition of 34 ..........................

fusion into helium

35 ..................... released

Process can sustain itself.

Complete the diagram.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

2010 European Device

2010 European Device

36 ................. System

plasma confined with strong 37 ....................

walls 38 ................ using cryogenic system

plasma can become 39 ................... could be disastrous

produced less power than that inputted

sustained a reaction for less than 40 ...................

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

31 ................. Quá trình nhiệt hạch của Mặt trời.

hạt nguyên tử 32 ...........................

33 ..................... điện tích gây ra lực đẩy.

được đẩy cùng với việc bổ sung 34 ..........................

hợp nhất thành heli

35 ..................... phát hành

Quá trình có thể tự duy trì.

Thiết bị Châu Âu năm 2010

36 ................. Hệ thống

plasma hạn chế với mạnh 37 ....................

tường 38 ................ sử dụng hệ thống đông lạnh

plasma có thể trở thành 39 ................... có thể là thảm họa

sản xuất ít điện hơn so với đầu vào

duy trì một phản ứng trong ít hơn 40 ...................

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 31: điền noun, mang nghĩa là cái gì đó của mặt trời
  • Câu 32: điền verb chia số nhiều vì particles là chủ ngữ số nhiều 
  • Câu 33: điền adj hoặc noun >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH
  • Câu 34: điền noun, vì trước đó có of 
  • Câu 35: điền noun vì released ở sau là viết tắt của which is released >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách rút gọn mệnh đề quan hệ tiếng anh
  • Câu 36:  Điền noun hoặc adj bổ nghĩa cho system 
  • Câu 37: Điền noun danh từ đếm được số nhiều hoặc không đếm được trước đó có strong
  • Câu 38: điền verb, theo sau verb đó dùng ving 
  • Câu 39: điền adj vì sau become 
  • Câu 40: điền noun, vì sau less than 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE