Cách làm & Giải thích từ vựng"Notes on Student Essays"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Notes on Student Essays"

1. Questions 21-24

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

21. When will Simon begin writing his essay?

.....................................................................

22. According to Simon, what kind of problems did Jaguar have in the 1970s and 80s?

.....................................................................

23. What is the word limit for the essay?

.....................................................................

24. What is the preferable method for handing in the essay?

.....................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

21. Khi nào Simon sẽ bắt đầu viết bài luận của mình?

...................................................... ...................

22. Theo Simon, Jaguar đã gặp những vấn đề gì trong những năm 70 và 80?

...................................................... ...................

23. Giới hạn từ cho bài luận là gì?

...................................................... ...................

24. Phương pháp thích hợp để viết bài luận là gì?

...................................................... ...................

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 21: sẽ điền thời gian 
 • Câu 22: sẽ điền noun, chỉ loại vấn đề 
 • Câu 23: sẽ điền số từ được giới hạn 
 • Câu 24: sẽ điền noun, điền cách thức nộp bài  

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 25-27

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

25. Jennifer wants to write about how ..................... are used by supermarkets.

26. Jennifer found some publications in the library ................... to help her analysis.

27. The tutor warned Jennifer about ......................... in her work.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

25. Jennifer muốn viết về cách ..................... được các siêu thị sử dụng.

26. Jennifer đã tìm thấy một số ấn phẩm trong thư viện ................... để giúp cô ấy phân tích.

27. Gia sư đã cảnh báo Jennifer về ......................... trong công việc của cô ấy.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 25: từ cần điền là noun số nhiều vì phía sau có are 
 • Câu 26: có thể là adv vì câu đã đủ các thành phần chủ vị 
 • Câu 27: từ cần điền là noun, trước đó có about 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

3. Questions 28-30

Complete the tutor’s summary notes on Melanie below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Notes on Student Essays
Student Melanie needs an (28) .................... as she has been unwell with the flu. She will get a (29) ................. from the doctor. She’s going to write about (30) .................... in the UK and their effect on housing trends. She should be on track with the essay by the end of the weekend.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Ghi chú về bài luận của sinh viên
Sinh viên Melanie cần một (28) .................... vì cô ấy không khỏe với bệnh cúm. Cô ấy sẽ nhận được (29) ................. từ bác sĩ. Cô ấy sẽ viết về (30) .................... ở Vương quốc Anh và ảnh hưởng của chúng đối với xu hướng nhà ở. Cô ấy sẽ hoàn thành bài luận vào cuối tuần.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 28: từ cần điền là noun số ít vì trước đó có an 
 • Câu 29: từ cần điền là noun số ít vì trước đó có a
 • Câu 30: từ cần điền là noun số ít vì trước đó có about 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • unwell (a) không khoẻ 
 • on track with: hoàn thành 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE